OM COOKIES & GDPR

Cookies

 

På livsstilsvagledning.se använder vi cookies. En cookie, eller kaka, är en liten textfil som lagras på besökarens dator och som innehåller information. Den används för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. Vi sparar ingen personlig information med hjälp av cookies. Om du inte vill ha några cookies kan du ange detta i din webbläsares inställningar. På livsstilsvagledning.se använder vi cookies för att göra webbplatsen mer funktionell för dig som besöker webbplatsen.

 

Det finns två typer av cookies.

  • Den ena typen sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Filen används till exempel för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen utifrån sina preferenser.
  • Den andra typen kallas sessionscookie. Under tiden en besökare är inne på en webbsida lagras den temporärt i besökarens datorminne. Sessionscookies försvinner när besökaren stänger sin webbläsare. Ingen personlig information sparas om besökaren.

 

Statistik

 

På livsstilsvagledning.se använder vi analysverktyget Google Analytics för besöksstatistik. Google Analytics skapar båda nämnda typer av cookies.

 

Informationen som skapas av dessa cookies genom din användning av webbplatsen kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen på uppdrag av Google.

 

Om du inte vill att dina besök på vår webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics kan du installera ett tillägg i din webbläsare. Tillägget finns för webbläsarna Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari och Opera.

 

Nej till cookies

Om du inte vill ha några cookies eller vill radera cookies som redan finns på din dator kan du gå till instruktionerna i din webbläsare genom att klicka på ”Hjälp” i menyn och se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

 

I din webbläsares inställningar kan du ställa in webbläsaren så att du automatiskt nekar lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie på din dator.

 

 

GDPR

 

Behandling av personuppgifter

Min målsättning är att du ska känna dig trygg med att din personliga integritet skyddas och respekteras samt att dina personuppgifter behandlas korrekt. Alla personuppgifter ska behandlas varsamt och i enlighet med gällande lagstiftning och viktigast av allt i samtycke med dig som kund. Personuppgifterna förblir konfidentiella även till följd av sekretess- och tystnadsplikt. Känsliga uppgifter utlämnas varken muntligt eller skriftligt till obehöriga.

 

Insamling och användning av information

Den information som samlas in till min enskilda firma är bl.a. dina eller ditt företags person-uppgifter som du själv lämnar i samband med kontakt med mig eller själv registrerat via livsstilsvagledning.se, nutritiondata.se eller bokadirekt.se.

 

De tillhandahållna personuppgifterna är nödvändiga för att du ska kunna bli min kund och få tillgång till tjänster som mitt företag erbjuder inom området friskvård och hälsa.

 

Den insamlade informationen används för kommunikation med dig som kund eller i samarbete med tredje part kopplat till just din bokade tjänst. Informationen används även för att kunna utföra vårt uppdrag gentemot dig och berörd tredje part i administrativt syfte. Även i marknadsföringssyfte och utskick kopplat till Livsstilsvägledning om du givit ditt till samtycke.

 

Information samlas i ett kundregister med kontaktuppgifter; för- och efternamn, adress, mejladress, mobil-/telefonnummer, organisationsnummer och eventuell webbplats. Jag för inga anteckningar om någon i dessa register. Endast de uppgifter som du själv valt att skriva i fritextfältet via min webbplats livsstilsvagledning.se eller Boka direkt registreras. För dig som kund är det bra att tänka lite extra på om och vad du väljer att skriva i fritextfältet (meddelandefältet).

 

Känsliga personuppgifter

Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd i dataskyddsförordningen. Det handlar om så kallade känsliga personuppgifter som till exempel personuppgifter om hälsa. Även personnummer kan räknas till personuppgifter som är särskilt integritetskänsliga. Jag för inga anteckningar som innehåller känsliga uppgifter utan skriftligt samtycke eller grund för detta.

 

Genom att samla in ändamålsenlig och relevant information kopplat till din hälsa kan jag förbättra mina tjänster inom friskvård och hälsa gentemot dig som kund. Jag kan också säkra att de allmänna råd som ges kopplat till vald tjänst inte är skadliga för dig – exempelvis om du har en födoämnesallergi typ I eller diabetes typ I och som behandlas av läkare inom primärvården.   

 

Kartläggning

Ett inledande karläggningssamtal för insamling av personuppgifter och relevant information kopplat till de specifika friskvårdstjänster som jag erbjuder. Här får du som kund möjlighet att ge information om avsikten med besöket är förebyggande, hälsofrämjande eller en friskvårdsåtgärd. Här skriver jag kortfattat stödanteckningar som är av värde i analys-, väglednings- och rådgivningssyfte. Om uppgifterna är kopplade till mående, medicinering eller annat relevant som rör din hälsa behövs alltid ditt samtycke. Samtliga tjänster föregås av ett kartläggningssamtal.

 

Kost- och träningsanalys

Via webbplatsen NutritionData registreras namn, ålder, kön, vikt, längd, BMI och aktivitetsnivå endast utifrån de uppgifter som du själv har lämnat till mig. Du som kund gör sedan själv en kost- eller aktivitetsregistring via NutritionDatas webbsida. De insamlade uppgifterna används för att kunna göra en kost- eller aktivitetsanalys, som sedan används i rådgivningssyfte. Här finns möjlighet att kortfattat skriva stödanteckningar som kan vara av värde i analys-, väglednings- och rådgivningssyfte. Om uppgifterna är kopplad till mående, medicinering eller annat kopplat till hälsan behövs ditt samtycke.

 

Tester

Mitt samarbete med Amodo Medical (som erbjuder medicinska och innovativa analyser i Norden, bl.a. ImuPro) innebär att de får tillgång till dina personuppgifter och testresultat för administrativa ändamål (även för statistiska ändamål kopplat till testresultaten). ImuPro är ett Bloodspot-test (analyserar födoämnesallergi typ III) som jag utför. Testet kan även utföras venöst på ett KS-laboratorium. Vid denna provtagning överlämnar du själv provtagningsremiss utfärdad av mig. Sedan skickas testet tillsammans med remiss med post till ett laboratorium (CTL Ortholabor) i Tyskland.

 

Analysen av blodprovet utförs på CTL Ortholabor i Tyskland i enlighet med ISO 9001:2008. Laboratoriet uppfyller alla kvalitetskrav och standard. Analysen bygger på den CE-certifierade ELISA-metoden som är en stabil och välrenommerad analysmetod. Laboratoriet gör en analys, därav insamlas och delas personuppgifter (namn, födelsedag, födelsemånad och födelseår, kön, ålder, besvär och val av test) till testet och remissen för att dessa ska sammankopplas med din analys för att säkerställa att du och ingen annan får din personliga laboratorie-rapport. De sista fyra siffrorna i ditt personnummer registreras inte i detta system (ej heller i något annat sammanhang).

 

Hälsosamtal

Vid ett hälsosamtal eller analys av en hälsoprofil lämnar du som kund uppgifter av värde för att göra olika kroppsmätningar och uträkningar som sedan registreras i ett formulär för att medvetandegöra sambandet mellan kroppssammansättning, andra mätvärden med hälsa eller risk för ohälsa. Det handlar om kroppsmätningar och uträkningar gällande vikt, fettsammansättning, blodtryck, midjeomfång, längd och BMI. Dessa uppgifter skrivs sedan in i ett formulär med ditt namn som sedan delas till dig som kund, vilket används i analys-, väglednings- och rådgivningssyfte.

 

Avspänning och stresshantering

I denna tjänst förekommer ingen systematisk insamling av personuppgifter. Kontaktuppgifter samlas alltid in. Korta minnesanteckningar förekommer, som är av värde i analys-, väglednings- och rådgivningssyfte.

 

Tredje part

Min enskilda firma samarbetar med olika företag, organisationer och myndigheter kopplat till önskade tjänster och produkter. Ingen av dessa parter har någon laglig rätt att använda informationen i kundregistret utan ditt samtycke. De får endast tillgång till relevanta personuppgifter kopplade till en av dig vald tjänst eller produkt. Du meddelas om information lämnas till tredje part förutsatt att du givit ditt samtycke.

 

De samarbetspartners jag har ska hantera sina kund- och personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. De företag som kan vara aktuella beroende på vald tjänst är främst NutritionData, AmodoMedical, ImuPro, CTL & Ortholabor GmbH samt BokaDirekt.

 

Utskick

Vid alla utskick till dig eller ditt företag används de kontaktuppgifter som du själv har lämnat till mig eller som du själv har registrerat via min webbplats på Bokadirekts webbsida.

 

Utskick via mejl skickas till dig eller ditt företag om du ger ditt samtycke till detta. Utskicken kan t.ex. innehålla fakturor, personlig laboratorierapport, recept, inloggning till NutritionData, kommunikation och information kopplat till vald tjänst eller verksamheten, nyheter, regler, villkor eller förmåner. Om du har meddelat att du inte vill fortsätta att få utskick eller annan information via mejl respekteras detta utan dröjsmål.

 

Kund som valt att göra ett test har möjlighet att få testresultatet per mejl om detta önskas. Testresultatet raderas från mejlen och sparas elektroniskt för att du som kund ska kunna få rådgivning och stöd för ett lyckat slutresultat. Rapporten kommer innehålla namn, kön, födelsedag, födelsemånad och födelseår. Detta för att säkerställa att du som kund får rätt testresultat.

 

Information och råd som skickas via mejl kopplat till en viss tjänst kommer vara allmänt hållen och på ett sådant sätt att den inte längre återspeglar eller refererar till en enskild identifierbar kund. Den kommer skickas som en bilaga.

 

Lagring av uppgifter

I enlighet med GDPR lagras de personuppgifter som du lämnat eller som samlats in i en period om maximalt ett år efter avslutad kundrelation. Under denna period kan uppgifterna användas för uppföljning av tidigare vald tjänst eller marknadsföring. Uppgifterna kan raderas tidigare (inom rimlig tid, senast inom en månad) om du som kund önskar det. När personuppgifterna raderats från kundregistret bekräftas detta per mejl. Detta gäller samtliga kundregister även de kopplade till Bokadirekt och NutritionData.

 

I enlighet med förordningen har kunden ”rätt att bli bortglömd”. Detta infaller i och med att kunden inte längre är aktiv. Kund är inaktiv om hen inte har hört av sig, bokat en tjänst eller tid till mig/mitt företag ca ett år efter senaste bokad träff. Därefter kommer personuppgifter och kontaktuppgifter raderas (med en extra kontroll att så gjorts årligen i januari).

 

Mejlkonversation med dig som kund kommer raderas löpande. I enlighet med förordningen kommer jag endast överföra relevant information och personuppgifter till andra system och innan jag raderar mejlet. Här kommer även laboratorierapporter sparas. Även dessa dokument kommer raderas senast ett år efter avlutad kundrelation eller tidigare om så önskas. Undantag görs i de fall där en lag kräver att informationen sparas längre, exempelvis bokföringslagen.

 

Precis som på de flesta webbplatser registreras automatiskt sidförfrågningar som görs när du besöker min webbplats livsstilsvagledning.se som tillhandahålls av One.com, gäller även NutritionData och BokaDirekt. Dessa ”serverloggar” omfattar vanligtvis din sidförfrågning, IP-adress (En IP-adress kan användas för att identifiera varifrån en enhet kopplar upp till internet), webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för din förfrågan som kan identifiera din webbläsare.

 

Samtycke till behandling av personuppgifter

Samtycke till behandling av dina personuppgifter kommer ske skriftligen via mejl där denna  förteckning över Behandling av personuppgifter skickas med. Genom att acceptera villkoren i denna förteckning samtycker du som kund till behandling av personuppgifter som beskrivits i denna förteckning. Svar gällande samtycke samt att kunden tagit del av denna förteckning kommer lagras.

 

Registerutdrag

Du har laglig rätt att få tillgång till den information om dig som har sparats. Kontakta mig om du eller ditt företag önskar ta del av denna. Dina uppgifter kommer skickas till dig utan onödigt dröjsmål (senast en månad efter emottagen begäran). Du som kund har alltid rätt att få dina uppgifter korrigerade om de är felaktiga eller på annat sätt missvisande. Även om dina kontaktuppgifter har ändrats, exempelvis vid flytt. Om du fortsatt är missnöjd med hantering av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till berörd tillsynsmyndighet (Datainspektionen).

 

Inga andra har rätt att få ett registerutdrag kopplat till dina personuppgifter utan ditt samtycke. Dina kontakt- och personuppgifter kommer under inga omständigheter säljas vidare till andra personer eller företag.

 

Dataskydd

De personuppgifter som du lämnat har ett ökat skydd genom tekniska åtgärder som uppdaterat antivirusprogram, aktiverad brandvägg och trådlöst nätverk. Inga obehöriga har tillgång till mina lösenord och konton. Gäller även till min webbsida livsstilsvagledning.se eller webbplatserna NutritionData och BokaDirekt.

 

En säkrare mail- och internetvändning genom E-postkryptering. Denna överföring gör det svårare för obehöriga att läsa meddelanden som skickas. Även dokument som används krypteras.

 

För att ytterligare minimera riskerna görs endast korta och avpersonifierade minnesanteckningar som lagras.

 

HTTPS-krypteringen på webben ökar skyddet för skadlig programvara och nätfiske.

 

Datasäkerhet är en ständig utmaning där ingen lösning är perfekt. Ingen kryptering kan ge ett fullständigt skydd. Dataintrång är en olaglig handling och kan leda till minst 6 månaders (eller längre) fängelse. Dataintrång från obehörig kommer anmälas utan dröjsmål och meddelas dig som kund.

 

Den ständiga utvecklingen av Internet kan också kräva att innehållet i dessa villkor ändras. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar vid behov.

 

Dataskyddsreformen – Datainspektionen

Läs om GDPR via denna länk på datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

 

Dataskyddsombud – ansvarig för personuppgifternas hantering:

 

Åsa Carbeskär
Diplomerad friskvårds- och kostkonsult
Avspännings- och stresspedagog

 

Kroksjövägen 8, 139 41 Värmdö
Sturegatan 32, 6 tr, 114 36 Stockholm
Mobil: +46 (0)735526671

 

info@livsstilsvagledning.se