Diabetes typ-2 – konsten att efterleva en hälsosam livsstil är den största utmaningen

Detta inlägg sammanfattar riskerna och konsekvenserna av den oroande ökningen av folksjukdomen typ 2-diabetes globalt. En livsstilssjukdom som fler och fler människor utvecklar och som skapar lidande, allvarliga komplikationer och ökad risk att dö i förtid. Typ 2-diabetes kan behandlas och dess konsekvenser undvikas eller försenas med hälsosam kost, regelbunden fysisk aktivitet, upprätthålla en normal kroppsvikt och undvika tobaksbruk (WHO, u.å.).

Diabetes (`Diabetes mellitus´) är en kronisk, metabolisk sjukdom som kännetecknas av förhöjda nivåer av blodsocker, vilket med tiden leder till allvarlig skada på hjärtat, blodkärlen, ögonen, njurarna och nerverna (WHO, u.å). Den vanligaste formen typ 2-diabetes uppstår när kroppen blir resistent mot insulin eller inte kan bilda tillräckligt med insulin. Diabetes är en betydande orsak till blindhet, njursvikt, hjärtattacker, stroke och amputation i de nedre extremiteterna (WHO, u.å.).

Under 2016 orsakades ca 1,6 miljoner dödsfall direkt av diabetes (WHO, u.å.). Enligt Internationella Diabetes Federationen (2019) lever ca 463 miljoner vuxna med diabetes. Den globala prevalensen av diabetes bland vuxna ökade från 4,7 % 1980 till 8,5 % 2014 (WHO, u.å.).

Enligt WHO (2016) var prevalensen av diabetes i Sverige bland vuxna 6,9 % år 2016 (totalt ca 670 000 personer). Cirka 80-90 % av alla med diabetes har typ 2-diabets, enligt Diabetesförbundet (2017). År 2016 var det 1050 män och >970 kvinnor som dog på grund av diabetes (WHO, 2016). Dödstalet var ca 20,6 per 100 000 invånare 2016.

Glesortskommuner och små isolerade samhällen har sämre hälsonivåer än större samhällen. Folkhälsan i Norra Sverige är generellt sätt sämre än i Södra. Försämrade livsvillkor påverkar möjligheten till god hälsa och att få vård i tid, både direkt och genom försämrade förutsättningar för hälsosamt levnadssätt (Propositionen 2017/18:249).

De viktigaste rekommendationerna är att efterleva en hälsosam livsstil, med öka andel fysisk aktivitet och hälsosam kost i lagom mängd. Konsten att efterleva en hälsosam livsstil är den största utmaningen. Ökad kunskaper om hälsosamma levnadsvanor är en förutsättning för ökad hälsa!

Välkommen att boka tid för kostrådgivning och livsstilsvägledning på distans!

Var rädd om dig!

Åsa Carbeskär Livsstilsvägledare

Referenser:

Diabetesförbundet (2017). Diabetes i siffror. Hämtad 2020-01-03 från: https://www.diabetes.se/diabetes/lar-om-diabetes/diabetes-i-siffror/

Folkhälsomyndigheten (april 2016). Diabetes på agendan på världshälsodagen. Hämtad 2020-01-03 från https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/april/diabetes-pa-agendan-pa-varldshalsodagen/

Internationella Diabetes Federationen (2019). Diabetesatlas. Hämtad 2020-01-03 från: https://diabetesatlas.org/

Nationella Diabetesregistret (2018). Årsrapport 2018. Doi: 10.18158/HyFoxAkp4 https://www.ndr.nu/pdfs/Arsrapport_NDR_2018.pdf

Propositionen 2017/18:249. God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik. Regeringskansliet. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2018/04/prop.-201718249/

World Health Organization (u.å.). Health topics – Diabetes. Hämtad 2019-01-02 från: https://www.who.int/health-topics/diabetes

World Health Organization (2016). Diabetes country profiles 2016 – Sweden. https://www.who.int/diabetes/country-profiles/swe_en.pdf?ua=1

Bild https://www.freepik.com/